Hotel Chichén Itzá, Chichén Itzá
Teléfono 985-851-0022